Vraag je hulpmiddelen aan!

Ook in het hbo heb je als student met een functiebeperking recht op aanpassingen en voorzieningen. Hieronder kun je lezen welke mogelijkheden er zijn.

  • Tolkinformatie
  • Audiologische hulpmiddelen
  • Aanpassingen toetsen en examens
  • Individuele ondersteuning

Tolkinformatie

Dove en slechthorende studenten kunnen gebruik maken van een tolk. Dit kan een tolk Nederlandse gebarentaal zijn of een schrijftolk.

Bij het UWV doet de student de aanvraag aanvraag tolkvoorziening. 

Voor deze aanvraag is een DigiD nodig. Mogelijkerwijs moeten er extra gegevens toegestuurd worden. Hierbij kunt u denken aan audiologische gegevens en een bewijs van inschrijving van de hogeschool. Het UWV beslist of de tolkvoorziening wordt toegekend en hoeveel tolkuren de student krijgt. Tolkcontact verzorgt de bemiddeling bij een tolkopdracht en de facturering door tolken. Ook is Tolkcontact 24 uur per dag bereikbaar als u met spoed een tolk nodig heeft.

De student regelt zelf de tolk via Tolkcontact. Hiervoor is een beschikkingsnummer nodig. Deze krijgt de student van het UWV.

 De tolken werken onder een beroepscode. Hierin staan afspraken over het aannemen van tolkopdrachten, de relatie met de deelnemers, de tolkopdracht, zwijgplicht en collegiale contacten. Er is een aparte beroepscode voor gebarentolken en een voor schrijftolken.

Audiologische hulpmiddelen

Aanpassingen toetsen en examens 

.

Individuele ondersteuning 

.

Aanpassingen toetsen en examens  

 

In dit overzicht staan aanpassingen voor studenten in het MBO die doof/slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.
Het biedt de mogelijkheid om in het begin van een MBO-studie te kijken welke aanpassingen er nodig zijn voor jou.
Je legt de aanpassingen schriftelijk vast om in te dienen bij de examencommissie van je opleiding in het MBO.
Het overzicht is ontwikkeld door ambulant begeleiders van de werkgroep VO-MBO Siméa ( Simea is de stichting die de belangen behartigt voor auditief en communicatief beperkte leerlingen)  in samenspraak met de instellingen en in overleg met het ministerie van OCW, het College voor Examens, de ouderorganisaties en de MBO-Raad.

http://www.simea.nl/dossiers/algemeen-speciaal-onderwijs/protocol-aanpassing-omstandigheden-toetsen-examens/simea-overzicht-toetsen-examens-mbo-2017-2018.docx